Domů Osobní rozvoj Kain a Ábel

Kain a Ábel

od jezzina

Říkáme „Kainovo znamení“, ale víme přesně, co je Kainovým znamením myšleno? Hodnotíme sourozence slovy: „Jsou to takoví Kain a Abel.“ Co tím myslíme? Prastarý příběh Kaina a Abela pochází ze Starého zákona, z první knihy Mojžíšovy. Tak jak to bylo s tím Kainem a Abelem?

Biblický příběh Kaina a Ábela

Kain a Ábel pocházeli z teprve druhé generace lidí na Zemi. Byli to bratři, jejichž rodiči byli první pozemšťané – Adam a Eva.

Adam a Eva v ráji zhřešili a proto byli vyhnáni na obyčejnou zem. Jejich prvotní hřích nezůstal bez následků – a narodil se Kain. Nevadilo jim, že se naplnila Hospodinova slova, která řekl Evě: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ A že se naplnila i ta, která řekl Adamovi: „V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat.“ Nadále se milovali a dál se jim rodily děti. Dalším synem Evy a Adama byl Ábel.

Zootechnik a rostlinář

  1. Ábela se stal pastýř  a ošetřovatel dobytka, ovcí.
  2. Kain se stal zemědělcem.

Řečeno dnešním slovníkem měli bratří rozdělenu živočišnou a rostlinnou výrobu rodinného hospodářství.

Mysleli to oba dobře…

Aby se udržovala přízeň Hospodinova, bylo zvykem přinášet mu dary, obětiny. Každý z bratrů přinesl to, čeho si cenil – výsledky své práce. A tak se stalo, že“

  1. zatímco Ábel předložil Hospodinovi tučné jehňátko,
  2. rostlinář Kain mu jako oběť nabídl něco ze svých výpěstků.

Hospodin nebyl žádný zapřísáhlý vegetarián, a tak se víc zalíbila masitá a tučná obětina Ábelova. To vznětlivého Kaina rozlítilo natolik, že neudržel klidnou tvář, ba dokonce se tvář vzteky zkřivila. Hospodin si toho nemohl nepovšimnout a zeptal se ho: „Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat.“  To Kaina nijak neuklidnilo, vztek ho nepřešel.

První bratrovražda v historii lidstva

Řekl Kain Ábelovi: „Pojďme na pole!“ A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho.

Hospodin ovšem vidí všechno, i bratrovraždu. „Kde je tvůj bratr Ábel?“ zeptal se Kaina. Podrážděný Kain mu odsekl: „Nevím. Jsem snad strážcem svého bratra?“ 

S takovou před Hospodinem nepochodil. „Cos to udělal?“ řekl mu Bůh. „Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem, už ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem.“

 

Kainovo znamení

Kain rychle vyhodnotil, co taková klatba může přinést. „Můj trest je větší, než lze unést,“ řekl Hospodinu. „Pohleď, dnes mě vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a štvancem a kdokoli mě najde, ten mě zabije!“

Jenže Bůh nechtěl, aby byl Kainův trest kratší, kdyby ho někdo zabil. „Kdokoli zabije Kaina, ponese sedminásobnou pomstu.“ A aby ještě víc zabránil tomu, aby bratrovraha Kaina někdo zabil, vložil na Kaina nesejmutelné znamení. Aby jej každý na první pohled poznal, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil a nevysvobodil ho tím z trýznivých muk svědomí.

  • Kain šel Hospodinovi „z očí“, a usadil se v zemi Nód, na východ od ráje.

Tolik z Bible.

Na východ od ráje

 

Na východ o ráje je jmenuje románová kronika nositele Nobelovy ceny literaturu Johna Steinbecka, vycházející z biblického mýtu o Kainovi a Ábelovi. Kniha poprvé vyšla v roce 1952. Steinbeck prý tuto knihu považoval za své „magnum opus“ – to nejlepší, co kdy napsal.

Ilustrační grafika: pixabay.com

Zdroj: S využitím textu Bible, Starý zákon

0 komentář

Související

Váš názor