Diskrepance není slovo z denního slovníku. Bývá použito zejména v odborných statích, v recenzích, hodnotících zprávách, v ekonomice, v právních textech. V běžné mluvě by slovo diskrepance mohlo působit poněkud “škrobeně”. Výraz diskrepance lze v běžné mluvě nahradit synonymy “nesoulad, rozpor, nelad ve výrocích”. Protože to je význam slova diskrepance. Pro běžný život postačí, když slovu diskrepance rozumíme.

Diskrepance, slovo užívané odborníky

Diskrepance je slovo latinského původu (dis-crepare). Nejedná se o přesný termín odborný, ačkoliv se ve slovníku odborníků (a nebo těch, kteří se za odborníky považují) objevuje. Bývá použito v popisu situací nebo jevů, které jsou:

 • v neladu s předpoklady,
 • v rozporu s původním prohlášením,
 • s výsledky odhadů.

Dost často je slovo diskrepance užíváno v politice. Někdy je až úsměvné, že jestliže některý často veřejně vystupující politik nebo veřejný činitel slovo diskrepance “přijme za své”, své projevy jím “špikuje” až příliš.

Totéž platí o některých novinářích nebo o politických komentátorech. V “diskrepanci” si často “libují” také umělečtí kritici. V obou případech slovo diskrepance dělá spíš “medvědí službu”, protože proslovy, texty a hodnocení tím ztrácejí na srozumitelnosti.

Naopak zcela na místě je použití termínu diskrepance v textech určených odborníkům v oboru – v ekonomice, statistice, politologii, diplomacii. Mnohem lépe zní, například, když mluvčí označí diskrepancí předvolební sliby politického kandidáta a jeho skutečné kroky po zvolení, než aby se řeklo, že politik „něco jiného sliboval a něco jiného dělá.“

Chceme-li trochu opisně situaci rozporu vyjádřit a nechceme slovo diskrepance použít, můžeme využít některých pořekadel, která tento stav obecně naznačují:

 • „Šedivá je historie, strom života se zelená.“ (klasické latinské „moudro“)
 • „Káže vodu, pije víno.“

Použití slova diskrepance

Vybrané citace z českého tisku jsou příkladem používání slova diskrepance v souvislostech a různých oblastech společenského života. Jsou vybrány z českého dobového tisku a protože nejde o obsah sdělení, ale jen o způsob využití slova v různých situacách, není uveden zdroj a případná jména byla vypuštěna.

Diskrepance: Příklady konkrétního využití v dobovém tisku

Ekologie

 • Politikové a jejich voliči by se měli zamyslet nad základními poučkami energetického slabikáře a uvědomit si, že stále ještě nezvládnutelná populační exploze přidává denně k obyvatelstvu naší planety zhruba 275 000 osob. To znamená, že při soukromých odhadech spotřeby energie  je každoročně nutno zvyšovat těžbu uhlí o půl miliardy tun, nebo, přepočteno na elektřinu, instalovat zhruba jeden temelínský blok každý třetí den, že 20 % lidstva spotřebovává 80 % energie, zatímco 80 % se musí nedobrovolně spokojit se zbývajícími 20 %. Tuto diskrepanci nelze dlouho tolerovat, protože ohrožuje naši planetu vznikem velkých sociálních konfliktů.

Umělecká kritika

 • A svou úlohu přitom nesehrál jen stísněný prostor a nezbytné ohledy na něj. Je to někdy otázka hereckého potenciálu, ale především přesného typového výběru jednotlivých představitelů. Tam, kde k výrazným typovým diskrepancím nedochází, je představení herecky úspěšné.
 • Ale jakkoliv se někdy housle pohybují v závratných výškách a interpretují ohnivá arpeggia, orchestr si většinou drží svou zádumčivě temnou barvu. Petrohradská filharmonie je známá svým robustním zvukem, v němž jsou akcentovány hlavně hluboké frekvence, a tak tuto diskrepanci ještě zesiluje.
 • To, co v oblasti výtvarného umění ještě před několika lety masivněji podepírala vlna zájmu o mýtus, univerzální symboly a archetypy  se ocitlo na osvětlené scéně samo a zůstalo zaraženě trčet v prostoru. A tak se do centra pozornosti dostává diskrepance ryze formálních předností inscenovaných fotografií.

Právo

 • Současnou hospodářskou kriminalitu bych charakterizoval celou řadou úplně nových fenoménů, které čekají na ustálenou judikaturu. V této fázi dosud nejsou její stoprocentní konstanty. Diskrepance mezi názory bude trvat a je to docela přirozený jev.

Ekonomika

 • Arbitrážové obchodování v elektronické podobě většinou probíhá formou vyrovnávajících nákupů indexových futures a podkládajících akcií, kdy obchodníci využívají diskrepancí v cenách indexových futures a jednotlivých akcií. Omezení těchto obchodů je zaměřené na stabilizaci trhu.
 • Jasně se vytříbilo několik paradoxů, či spíše diskrepancí. Přes vzrůstající pocit stability se nezlepšuje postavení duševní práce ani v prestiži, ani v platech.
 • Začal se zrychlovat růst reálných mezd, kterému neodpovídal růst produktivity práce, a tato diskrepance byla zdrojem dodatečných inflačních tlaků. Pouze to, že část přírůstků domácí poptávky se projevovala růstem poptávky po dovozech, umožnilo, že nebyly inflační tlaky vyšší.
 • Tato časová diskrepance se však stává méně překvapivou, když se podíváme na příčiny rychlého růstu veřejných výdajů v posledních desetiletích.

Zdroj: Ukázky s využitím soukromého archivu aut.