Domů Rodina Blahopřání k promoci: Texty

Blahopřání k promoci: Texty

od jezzina

 

Promoce je jeden z nejvýznamnějších okamžiků v životě člověka. Je to událost, na kterou bude vzpomínat celý život. Znamená nejen konec let studia, ale také významný postup na společenském žebříčku. Promocí se ze studenta stává vysokoškolsky vzdělaný odborník. Je to okamžik, na který je hrdý absolvent i jeho rodina a blízcí. Proto musí být blahopřání k promoci důstojné, aby odpovídalo slavnostní atmosféře.

Nějaké veselé veršovánky důstojnost chvíle snižují a – otevřeně řečeno – autora „šprýmovní“ gratulace deklasují. Zejména, přijde-li chvíle, že jsou blahopřání čtena veřejně – třeba při promoční hostině. Velice vhodné jsou tuto chvíli citáty moudrých, a nebo citáty latinské. Některé jsou „jako ušité“ pro etapu, kdy mladý odborník vstupuje do praktického života.

Texty vhodné na promoční gratulaci

  • „Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš.“ Jan Werich
  • Filozofie je láskyplné zacházení s moudrostí.“ 
  • „Nebojte se ničeho. Máte ve svém nitru všechnu moudrost, všechno vědění, všechnu energii a všechnu sílu.“ Eileen Caddy
  • „Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím.“ Seneca
  • „Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“ Konfucius
  • „Trpělivost je společníkem moudrosti.“ Aurelius Augustinus

Další latinská hesla vhodná k promoci

Ad astra – Ke hvězdám
Ad maiorem Dei gloriam – K větší slávě boží (často zkratka A. M. D. G., heslo jezuitského řádu, často na jezuitských kostelích)
Alea iacta est – Kostky jsou vrženy (doslova „ať je kostka vržena“; vyslovil Caesar, když s armádou přešel přes řeku Rubikon), Leťte kostky!
Arbor ex fructu cognoscitur – Strom se pozná po ovoci
Ars medica magna est – Lékařské umění je mocné.
Audacem fortuna iuvat – Odvážnému štěstí přeje (Vergilius, Aeneis)
Audere est facere – Troufat znamená činit, aneb Odvaha neváhá.

Bene ambula – Jdi v dobrém. Šťastnou cestu.
Benedictio Domini sit vobiscum – Požehnání Páně budiž s vámi.
Beneficium beneficio provocatur – Dobro dobro plodí.

Cogito ergo sum – Myslím, tedy jsem. (Descartes)
Da Deus fortunae! – Dej Bůh štěstí! (pivovarský pozdrav)
De oppresso liber – Z utlačovaného svobodný
Dubito ergo cogito, cogito ergo sum – Pochybuji, tedy myslím, myslím tedy jsem.
Dulcia non novit, qui non gustavit amara – Nepozná sladké, kdo neokusil hořké.
Errores medicorum terra tegit. – Omyly lékařů kryje zem (žertovně pro lékaře)
Est rerum omnium magister usus. – Praxe je učitelkou všech věcí.
Ex privata industria. – Z vlastní píle
Fīnis corōnat opus. – Konec korunuje (celé) dílo. Česky: Konec dobrý, všechno dobré.
Fortes fortuna adiuvat. – Štěstí přeje silným
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus – Radujme se, dokud jsme mladí. (Studentská hymna)
Historia magistra vitae – Historie je učitelkou života. (pro absolventa dějin nebo učitele)
Homo doctus in se semper divitias habet – Člověk vzdělaný má bohatství v sobě.
Labor omnia vincit improbus. – Urputná práce vše zmůže. (Vergilius)
Littera scripta manet. – Co je psáno, to je dáno.
Ora et labora – Modli se a pracuj. (sv. Benedikt z Nursie)
Per aspera ad astra. – Přes překážky k cíli (doslova: ke hvězdám).
Perfectus Deus, perfectus homo – Dokonalý Bůh, dokonalý člověk
Post nubia phoebus – Slunce po dešti
Primum non nocere. – Především neškodit. (Jedna z klasických zásad mediciny)
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem – Cokoli děláš, dělej rozvážně a ber v úvahu konec.
Rem tene, verba sequentur – Drž se věci, slova se dostaví.
Scientia est potentia – Vědění je moc.
Status nascendi – Stav zrodu.
Sursum corda – Vzhůru srdce
Veni, vidi, vici – Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. (Caesar)
Verba docent, exempla trahunt. – Slova učí. Příklady táhnou.
Victor numquam cedit – Vítěz se nevzdává.

Ilustrační foto: pixabay.com

Související

Váš názor