Domů Rodina Chůva v mateřské škole

Chůva v mateřské škole

od jezzina

Nová pracovní pozice vznikla v mateřských školách, do kterých byly přijaty děti mladší tří let. Pozice se nazývá “chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky”. Přestože má chůva postavení pouze pomocníka pedagogického pracovníka a činnost a děti samotné za děti odpovídá pedagogický pracovník, musí projít zkouškou stanovenou Národní soustavou kvalifikací. Zkoušky nemusejí skládat učitelky pro mateřské školy v důchodu, zdravotní sestry nebo pracovníci v sociálních službách.

Chůva v mateřské škole

Pracovní pozice chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky vzniká na pracovištích, kam docházejí alespoň dvě děti mladší tří let. Ministerstvo školství pro chůvy v mateřských školách vypisuje speciální dotační programy.

 • Chůva pomáhá dětem při oblékání,
 • ty nesamostatné přebalí,
 • pomáhá udržovat kázeň při hrách a na vycházkách…

 

 

Adeptka povolání musí absolvovat kurz

Přestože právní odpovědnost za děti má kvalifikovaný pedagog, ani chůva se neobejde bez absolvování vstupního kurzu. Teprve poté může práci chůvy vykonávat. Výjimkou jsou učitelky mateřinek v důchodu, zdravotní sestry nebo pracovníci v sociálních službách, ty mohou nastoupit hned, bez kurzu. Na závěr musí adeptka místa chůvy složit zkoušku, jejíž obsah je dán hodnotícím standardem  kvalifikace “Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky” stanoveným Národní soustavou kvalifikací. Ve standardu je uvedeno, co všechno musí zkoušku znát a umět a jakou formou a za jakých podmínek se zkouška koná.

Zkouška je velmi obsáhlá a zahrnuje řadu rozličných oblastí – od první pomoci, před pedagogickou část až po legislativu. Uvedené požadavky se nemusejí shodovat doslova s aktuálními, ale pro ilustraci, o jaké penzum znalostí a dovedností se jedná, jsou plně dostačují. Případná zájemkyně bude vědět, na co se připravit. Přesné informace lze získat například na Úřadech práce nebo na specializovaných webových stránkách.

Zkušební okruhy

 

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů   

 • Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů
 • Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady
 • Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v zařízení či domácnosti dítěte s ohledem na specifika různých vnějších i vnitřních prostředí

Poskytování první pomoci dítěti/dětem   

 • Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh, rozsah poranění či poškození a způsoby řešení
 • Předvést rozhovor při volání na záchranný systém
 • Vysvětlit a předvést správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte v dané věkové kategorii
 • Vysvětlit a předvést správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech dítěte v dané věkové kategorii, tj. např. úrazy hlavy, popálení, opaření, tonutí, pády, zasažení elektrickým proudem, dušení
 • Vysvětlit a předvést správný postup při dalších obvyklých úrazech a nehodách dítěte v dané věkové kategorii, tj. např. otravy, požití drobných předmětů, poleptání, bodnutí hmyzem, poranění domácím zvířetem, napadení parazity, úpal, úžeh, ošetření krvácení, zlomenin

Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování  

 • Rozpoznat a vyhodnotit závažnost zdravotního stavu dítěte při začínající nemoci, vysvětlit na konkrétních příkladech
 • Zvolit a vysvětlit správné postupy při začínajícím i probíhajícím běžném onemocnění dítěte, vysvětlit na konkrétních příkladech
 • Popsat způsoby řešení situace výskytu infekčního onemocnění u dítěte/dětí v zařízení či domácnosti dítěte
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Prokázat znalost základních hygienických návyků vzhledem k věku dítěte, zvolit vhodnou motivaci k jejich nácviku
 • Popsat způsoby vedení dítěte/dětí k hygienickým návykům v zařízení či domácnosti dítěte, vysvětlit na příkladech
 • Popsat náplň denního režimu dítěte/dětí v souvislosti s dodržováním denní hygieny v zařízení nebo v domácnosti dítěte s ohledem na věk, vysvětlit na příkladech

Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte  

 • Uvést a zdůvodnit zásady správného životního stylu dítěte dané věkové kategorie i s příklady z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví a odpočinku
 • Sestavit jídelníček pro dítě dané věkové kategorie na tři dny
 • Uvést a charakterizovat organizační způsoby zajištění stravování dětí v zařízení či domácnosti dítěte, včetně dodržování pitného režimu

Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

 • Připravit ukázku hry tvořivé nebo pohybové nebo didaktické, vysvětlit její principy a cíle
 • Vysvětlit cíle rozumové, tělesné, ekologické a estetické výchovy a uvést příklady s ohledem na věk dítěte
 • Vysvětlit principy výběru vhodné hračky podle věku dítěte, uvést příklady (např. estetičnost, hygieničnost, aktivní manipulace, prostor pro tvořivost, hračka, která s dítětem roste)
 • Předvést aktivitu výchovně-vzdělávací práce s ohledem na věk dítěte (např. vyprávět úryvek pohádky, přednes říkanky s pohybem, pohybová aktivita, výtvarná, hudební aktivita)
 • Vysvětlit stanovování výchovných hranic dítěte a principy využití motivace
 • Charakterizovat výchovné a vzdělávací metody při práci s dítětem (komunikace, sebeobsluha, tělesný rozvoj, rozumové schopnosti, socializace)
 • Uvést 5 příkladů tvořivých nebo pohybových nebo didaktických her pro děti v interiéru a 5 příkladů v exteriéru, vysvětlit jejich principy a cíle
 • Uvést specifika výchovy v dětském kolektivu v zařízení či domácnosti dítěte včetně příkladu společné aktivity dětí, uvést praktické příklady a uvést specifika věkově heterogenní a homogenní skupiny

Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska 

 • Charakterizovat odchylky v chování dítěte, znát způsoby zvládnutí agresivity dítěte, popsat základní přístupy při práci s hyperaktivním dítětem
 • Zvolit správný výchovný prostředek v nepříznivých výchovných situacích (např. princip práce se vzdorovitým, hyperaktivním, agresivním, neposlušným dítětem)
 • Popsat asertivní postupy při předcházení a eliminování nestandardních reakcí dítěte (např. záporné emoce – negace, vztek, snaha vyhnout se nepříjemnosti, dětská agresivita)
 • Popsat strategii vytváření příznivých podmínek a působení na skupinu dětí v domácnosti nebo v dětském zařízení (specifika homogenní nebo heterogenní skupiny, sourozenecké vztahy, vzájemné interakce dětí mezi sebou, odloučení dítěte od matky a vhodná adaptace atd.)

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi 

 • Charakterizovat jednotlivá stadia dětského vývoje v souvislosti s výkonem práce chůvy
 • Popsat vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách dítěte na jeho socializaci
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Vysvětlit zásady správného chování chůvy při výkonu její práce
 • Charakterizovat základní principy hygieny a osobního vystupování se zaměřením na diskrétnost a loajalitu při práci chůvy
 • Charakterizovat základní etické principy práce chůvy při dlouhodobé péči o svěřené děti po dobu nepřítomnosti rodičů (dovolená, zdravotní problémy)
 • Prokázat orientaci v základech etické výchovy při práci s dítětem nebo kolektivem dětí v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Prokázat orientaci v občansko-právním vztahu chůva – zaměstnavatel/klient
 • Prokázat znalost legislativy v oblasti služeb péče o děti a souvisejících předpisů
 • Prokázat obecnou orientaci v oblasti pracovněprávních vztahů
 • Prokázat obecnou orientaci v daňové evidenci potřebné k výkonu profese
 • Prokázat znalost základních pravidel a podmínek při uzavírání písemné smlouvy s rodiči dětí při poskytování péče o dítě v zařízení či domácnosti dítěte

Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte 

 • Popsat organizační zásady při vedení dětského kolektivu v zařízení či domácnosti dítěte (např. systém evidence dětí obsahující všechny informace nezbytné k zajištění péče o děti, administrativa, archivace dokladů o hlídaných dětech)
 • Prokázat znalost požadavků na prostory při péči o děti, znalost základních hygienických pravidel, základní povědomí o podmínkách v oblasti stavební a požární a uvést základní subjekty, které řeší tuto problematiku.

Zdroj: S využitím materiálů NSK

Ilustrační foto: pixabay.com

Související

1 komentář

lucie 3.7.2020 - 20.33

dobry den chci se zeptat pracuji jako chuva v mš a vedeni skoly mi reklo ze nesmim mit neschopenku dele jak 2 tydny jinak pry skole seberou dotace na chuvu tak se chci ujistit jestli je to opravdu tak predem dekuji za odpoved s pozdravem lucie

Reply

Váš názor