Domů Rodina Funkce rodiny a zákon o rodině

Funkce rodiny a zákon o rodině

od jezzina

Je-li řeč o rodině, může být vedena vedena ve dvou poněkud odlišných rovinách. Můžeme mít na mysli rodinu jako společenstvo pokrevně přibuzných a blízkých lidí, kteří se obvykle stýkají, podporují se citově, morálně, světonázorově i hmotně, zajímají se o sebe. Nebo můžeme na rodinu hledět z právního hlediska, protože jak zní ústálený fakt – rodina je základ státu.

Rodina je základ státu

Rodina musí v současné době řešit množství sociálních problémů. Pokud selže, musí odpovědnost převzít většinou státní instituce. Proto je ve společném zájmu sociální funkci rodiny ještě více upevnit. Rodinu tvoří minimálně dvě dospělé bytosti: muž a žena. Role obou je v ní nezastupitelná. Když dva lidé vstupují do manželství, musí si dohodnout rozdělení rolí a je to jen a jen jejich věc.

Rodina je pro dobré fungování státu natolik důležité společenstvo, respektive základní ekonomický, východný a sociální subjekt, že je funkce rodiny chráněna a ošetřena zákonem. Jestliže je v rodině vše v pořádku, znění zákona o rodině lidi moc nezajímá. Bohužel naše společnost trpí velmi častými rozpady rodin. A pak je dobré zákon znát. Mnohdy jsou lidé překvapeni, na jaké situace je v zákoně myšleno, jaké funkce rodiny jsou v zákoně zakotveny.

Je ideálem, když se všechny problémy v rodině řeší smírně. Ale přesto je dobré znát, jaká práva a povinnosti mají členové rodiny.

Funkci rodiny upravuje zákon

Zákon o rodině má čtyři části:

  1. Manželství (Vznik manželství, Neplatnost a neexistence manželství, Vztahy mezi manžely, Zánik manželství smrtí, prohlášením manžela za mrtvého, Rozvod)
  2. Vztahy mezi rodiči a dětmi (Rodičovská zodpovědnost, Rodičovská zodpovědnost, Výchovná opatření, Určení rodičovství, Osvojení, Poručenství a opatrovnictví)
  3. Výživné (Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí, Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými, Vyživovací povinnost mezi manžely, Výživné rozvedeného manžela, Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce, Společná ustanovení)
  4. Závěrečná ustanovení

Rodina není přežitek

Možná by to mohlo být poučné a inspirativní čtení pro dvojice, které se spolu rozhodly žít a vychovávat děti, aniž by uzavřely manželství. I u nesezdaných párů je funkce rodiny při výchově dětí nezastupitelná, ale v případě rozchodu jsou mnohé výhody nebo povinnosti soudně nevymahatelné.

Související

Váš názor