Domů Bydlení Jak postavit, vybudovat rybník

Jak postavit, vybudovat rybník

od jezzina

Jestliže chceme na svém pozemku postavit rybník, nestačí jenom sehnat stavidlo a objednat techniku s rypadlem. Záměr vybudovat rybník, respektive vodní nádrž, je ošetřen zákonem o vodách a dále změnami některých zákonů souvisejících. Na potencionálního stavebníka čeká „kolečko“ úředních úkonů. To ale jenom v tom lepším případě. Záměr postavit rybník totiž ani vůbec nemusí být schválen. Za případné nepovolené nakládání s vodami hrozí soukromé osobě pokuta až sto tisíc korun. A černá stavba bude samozřejmě také pokut ována, a navíc i odstraněna.

Postavit rybník není jen tak

I když by se mohlo zdát, že postavit si rybník na vlastním pozemku je pouze naše soukromé rozhodnutí a nikdo nemá právo mluvit nám do toho, přesně opak je pravdou. Stavba rybníka může změnit vodní režim v poměrně velkém regionu, a změna vodního režimu se může projevit při prvním extrémním výkyvu počasí.

Stavba rybníka musí být v souladu se zákonem číslo 254/2001 Sbírky, o vodách (jinak také vodní zákon). Ve věci stavby rybníka je oprávněn jednat ten, v jehož zájmu je realizace stavby rybníka, případně jeho zástupce pověřený notářsky ověřenou plnou mocí.

Není rybník jako rybník

Rozhodující je, o jaký typ rybníka má stavebník zájem. Podle způspbu zásobování vodou se rybníky rozlišují na:

 1. Nebeský rybník. Plní se pouze dešťovou vodou. K jeho stavbě stačí jen běžné stavební povolení získané v obvyklém řízení na místně příslušném obecním (městském) úřadě/magistrátu.
 2. Rybník zásobovaný podzemní vodou. S žádostí o stavbu je třeba také požídat o tak zvané vzdouvání a akumulaci.
 3. Obtočný rybník. Se žádostí o povolení stavby je nutno žádat o odběr povrchových vod, vzdouvání, akumulaci a případně ostatní nakládání s vodami.
 4. Průtočný rybník. Společně se žádostí o stavební povolení musí stavební žádat o vzdouvání, akumulaci a případně o ostatní nakládání s vodami.

Stavba rybníku: Co je k třeba

Ke stavbě rybníka, respektive jakékoliv vodní nádrže, musí být zpracován posudek o potřebě (a nebo návrh podmínek) provádění technicko-bezpečnostního dohledu, včetně návrhu na zřízení vodní nádrže do kategorie I. – IV. Takový posudek může vypracovat jedině způsobilá osoba, která je pověřena ministerstvem zemědělství.

Žádost o stavbu rybníka

 • Žádost o povolení stavby rybníka se podává písemně na předepsaném formuláři, který vychází z vyhlášky číslo 432/2001 Sbírky.
 • Žádost musí obsahovat dokladovou část, projektovou dokumentaci podle vyhlášky číslo 499/2006 Sbírky a případně jiné doklady, které jsou uvedeny v příloze formuláře žádosti.
 • Posílá se buď doporučeně poštou a nebo je možnost předat ji proti potvrzení na podatelně příslušného obecního (městského) úřadu, respektive magistrátu.
 • Žádost bude vyřizovat odbor vodního hospodářství, kde jsou rovněž k dispozici potřebné formuláře.
 • Při podání žádosti je podle zákona nutno zaplatit správní poplatek 3000 korun (podle zák číslo 634/2004 Sbírky, o správních poplatcích, položka 17). Poplatek lze zaplatit přímo v hotovosti složené v pokladně úřadu, poštovní složenkou nebo bankovním převodem.
 • Podle §115 vodního zákona má úřad 30 až 60 dní na vyřízení žádosti, ve složitějších případech až 90 dní.

Dalšími účastníky řízení budou majitelé nemovitostí (pozemků a staveb), jejichž vlastnická práva mohou být vystavěním rybníka poškozena:

 • majitelé sousedních pozemků,
 • správci inženýrských sítí, kterých by se stavba dotkla,
 • správce toku,
 • správce povodí,

případně také:

 • rybářský svaz,
 • občanská sdružení, jejichž smyslem je ochrana životního prostředí.

Stavět rybník na černo může vyjít draho

Když by se někdo pustil do nepovolaného nakládání s vodami, hrozí mu pokuta až 100 000 korun (§ 116 vodního zákona), v případě právnické osoby až půl milionu (§ 125a vodního zákona). Díle hrozí pokuta za nepovolenou stavbu, a ta je až do výše jednoho milionu korun (§ 179 a 181 stavebního zákona).

0 komentář

Související

Váš názor