Domů Osobní rozvoj Modlitba Otčenáš – text

Modlitba Otčenáš – text

od jezzina

Základním pilířem každého náboženství je modlitba. Je to vlastně pozdvihnutí mysli k duchovním hodnotám nebo dialog s tím, který svým bytím přesahuje hranice tohoto světa. Otčenáš se stal součástí obecné křesťanské kultury. 

Podle evangelia apoštola Lukáše a evangelia apoštola Matouše je Otčenáš modlitba, kterou pro křesťany prostřednictvím Krista složil sám Bůh a kterou Kristus naučil apoštoly.

Modlitba začíná v češtině (ale i ve všech jazycích) oslovením boha „Otče náš,…“ Proto se jí obecně říká „otčenáš“. Modlitba obsahuje sedm proseb k bohu. Předpokládá se, že ji do staroslověnštiny pro účely Velkomoravské říše přeložil věrozvěst Konstantin.

 

Jednoduchý laický výklad otčenáše

Legenda praví: Jednoho dne žádali apoštolové Krista, aby je naučil modlitbě. Odpovědí na prosbu byl text modlitby Otče náš.

Křesťané nacházejí v textu Otčenáše představu Boha Otce. Tato modlitba bylo pro mnohé celé evangelium, díky němuž nalezli cestu k Bohu. V Otčenáši nacházeli útěchu i posilu ve správnost své víry.

  1. Otec je ten, kdo má své děti rád. Jaká je to krásná představa, že je tu někdo, kdo mne má rád.
  2. Posvěť se jméno tvé. Jaká je to krásná představa, že tento Bůh stojí o mou spolupráci.
  3. Přijď království tvé – to naděje, že nás otcovský Bůh vede k tomu, abychom usilovali o spravedlnost, abychom spolu zacházeli lidsky, abychom pomáhali vytvářet lepší svět.
  4. Dej nám denní chléb, který potřebujeme.
  5. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme. Je možné žít v odpuštění, je možné se usmířit, není třeba žít v nenávisti třídní, národnostní, v nenávisti ke každému, kdo má jiné názory, než jaké se oficiálně hlásají.
  6. A neuveď nás v pokušení. Kdo se takto modlí, nedělá ze sebe dokonalého člověka, který vidí jen chyby druhých, ale své nikoliv.

Otčenáš v různých jazycích

Český text

 

Slovenský text

Otče náš, jenž jsi na (nebo: v) nebesích, Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posvěť se jméno tvé, posväť sa meno tvoje,
přijď království tvé, príď kráľovstvo tvoje,
buď vůle tvá buď vôľa tvoja,
jako v nebi, tak i na zemi. ako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny, a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
a neuveď nás v pokušení, A neuveď nás do pokušenia,
ale zbav (nebo: chraň) nás od zlého. ale zbav nás Zlého,
Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. lebo Tvoje je kráľovstvo a moc,
Amen. i sláva na veky vekov.
Amen.

Německý text Vater Unser

Italský text Padre nostro

Vater Unser im Himmel, Padre nostro, che sei nei cieli,
Geheiligt werde Dein Name, sia santificato il Tuo nome.
Dein Reich komme. Venga il Tuo regno.
Dein Wille geschehe, Sia fatta la Tua volontŕ
Wie im Himmel, so auf Erden. anche in terra com’č fatta nel cielo.
Unser tägliches Brot gib uns heute, Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Und vergib uns unsere Schuld, Rimetti a noi i nostri debiti,
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Und führe uns nicht in Versuchung, e non esporci alla tentazione,
Sondern erlöse uns von dem Bösen. ma liberaci dal maligno.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft perché tuo il regno, la potenza e la gloria.
und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Per sempre.
Amen. Amen.

Latinský text Pater noster

Pater noster qui es in cælis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo.
Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in sæcula.
Amen.

Řecký text Πάτερ ἡμῶν

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·
ἀμήν.

Staroslověnský text Отьче нашь

Отьче нашь · ижє ѥси на нєбєсьхъ ·
да свѧтитъ сѧ имѧ твоѥ ·
да придєтъ цѣсар̑ьствьѥ твоѥ ·
да бѫдєтъ воля твоя ·
яко на нєбєсє и на земл̑и ·
хлѣбъ нашь насѫщьныи даждь намъ дьньсь ·
и остави намъ длъгы нашѧ ·
яко и мы оставляємъ длъжьникомъ нашимъ ·
и нє въвєди насъ въ напасть ·
нъ избави ны отъ нєприязни ·
яко твоѥ ѥстъ цѣсар̑ьствьѥ · и сила и слава въ вѣкы
аминь ·:·

Anglický text Our Father

Our Father, who art in heaven,
hallowed be Thy name.
Thy kingdom come;
Thy will be done on earth,
as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For Thine is the kingdom and the power and the glory now and forever
Amen.

Nová církevní slovanština Отче наш

Отче наш, Иже еси́ на небесе́х!
Да святи́тся имя Твое́,
да прии́дет Ца́рствие Твое,
да будет воля Твоя,
я́ко на небеси́ и на земли́.
Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь,
и оста́ви нам до́лги наша,
я́коже и мы оставля́ем должнико́м нашим,
и не введи́ нас во искушение,
но изба́ви нас от лука́ваго.
Aминь.

Španělský text Padre nuestro

Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Amén.

Ilustrační foto: pixabay.com

Související

1 komentář

Peter 12.2.2020 - 20.13

Nezaznamenali jste zásadní změnu. Bůh tě neuvádí v pokušení to Ďábel, proto byla část změněna na: Nedospuť abychom podlehli pokušení.

Reply

Váš názor