Domů Rodina Žádost o rodičovský příspěvek

Žádost o rodičovský příspěvek

od jezzina

Rodičovský příspěvek je peněžitá pomoc rodičům, přesněji řečeno jednomu z rodičů, který řádně, celodenně a osobně pečuje o dítě, které je v rodině nejmladší, a to do věku jeho čtyř let. Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství (obecně na “mateřskou”). Když na mateřskou nevznikl nárok, může rodič získat rodičovský příspěvek hned po narození dítěte.

Rodičovský příspěvek

Systém státní sociální podpory poskytuje rodičovský příspěvek v celkové výši 220 tisíc korun podmíněný tím, že rodič po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě do čtyř let věku, respektive o nejmladší dítě v rodině do čtyř let jeho věku.

 • Rodičem je podle litery zákona míněn i člověk, jemuž příslušný orgán svěřil dítě do čtyř let věku do péče,
 • případně člověk, který pečuje o dítě osvojené;
 • nebo o dítě, kterému rodič/rodiče zemřeli;
 • nebo tomu, kdo pečuje o dítě svého manžela/manželky.

Měsíční výše příspěvku

Rodiče se mohou rozhodnout, po jak dlouhou dobu – a tedy i v jaké měsíční výši – budou rodičovský příspěvek čerpat. Ale jedině tehdy, když alespoň jednomu z rodičů v rodině je možno stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 procent třicetinásobku denního vyměřovacího základu.

 1. Když je denní vyměřovací základ nižší  nebo rovný 7600 korun, mohou rodiče čerpat nanejvýš 7600 korun měsíčně.
 2. Když je denní vyměřovací základ vyšší než 7600 korun, je výše rodičovského příspěvku omezena touto částkou, ale nanejvýš  11 500 korun měsíčně. Výši rodičovského příspěvku je možno změnit jednou za tři měsíce.

Když žádnému z rodičů nelze stanovit vyměřovací základ (není z čeho), rodičům náleží rodičovský příspěvek ve výši 7600 korun do konce devátého měsíce věku dítěte, a potom částka 3 800 korun měsíčně do čtyř let dítěte.

Žádost o rodičovský příspěvek

Písemná  žádost o rodičovský příspěvek se podává na předepsaném formuláři (na originálním či z internetových stránek vytištěném tiskopisu, případně elektronicky, pokud vlastníte certifikát pro elektronický podpis) na příslušný úřad. Tím je krajská pobočka Úřadu práce nebo kontaktní pracoviště Úřadu práce podle místa trvalého pobytu.
Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení, případně elektronickému podání, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Lhůty jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na úřadě se předkládá:

 • žádost o rodičovský příspěvek,
 • průkaz totožnosti,
 • rodný list dítěte.
 • „Žádost o rodičovský příspěvek“
 • „Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“
 • „Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“
 • „Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku“ (pokud je dítě mladší dvou let navštěvuje)

Zdroj: Portál veřejné správy

Co je třeba vědět

 • Když se změní osoby, které jsou uvedeny jako rodič pobírající příspěvek, musí se podmínky stanovit znovu. Změna se projeví od prvního dne následujícího měsíce.
 • Rodičovský příspěvek mohou pobírat jen rodiče s trvalým pobytem a bydlištěm v České republice, což se vztahuje na rodiče i dítě.
 • Pokud byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a přitom nesplnil podmínky pro výplatu příspěvku, je rodič povinen vrátit příslušnému úřadu všechny vyplacené částky za období, kdy mu rodičovský příspěvek nenáležel.

Rodičovský příspěvek a dětské zařízení

Rodiče budou dostávat rodičovský příspěvek i tehdy, když jejich dítě navštěvuje nějaké dětské zařízení. Pobyt v takovém zařízení je ovšem limitován maximální možnou dobou:

 • dítě do dvou let může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci.
 • Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně.
 • Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu či podobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím šest hodin denně.
 • Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně.
 • U dítěte, které dovršilo dva roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Související

Váš názor